Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego vividstore.pl

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego vividstore.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@vividstore.pl lub dzwoniąc pod numer 694 780 470.

Dane firmy VIVID STORE:

DU-IT Damian Urbaniak

ul. Prudnicka 6A/17

50-503 Wrocław

NIP: 6332207757

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów,

Zespół sklepu internetowego vividstore.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnoscią gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://www.vividstore.pl/regulamin-sklepu
 4. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem https://www.vividstore.pl
 5. Sprzedawca - DU-IT Damian Urbaniak, ul. Prudnicka 6A/17, 50-503 Wrocław, NIP: 6332207757.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem sklepu Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasadyi warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełniania szczegółowych warunków technicznych przez komputer lub inne urządznieKupującego. Wystarczające są:
 • dostęp do internetu
 • standardowy system operacyjny,
 • stadardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonac zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepudostarczanie treści o chrakterze bezprawnym w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 3. Wszystkie podane ceny produktów na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elekroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świdczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcęjest umozliwienie Kupujacemuzłożenia zamówinia w Sklepie. Złożenie zamówinia możliwe jest bez konieczności załonenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na założenie konta w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną, polegającą na założeniu i utrzymaniu konta w Sklepie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklpeie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formuarza, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć z skutkiem natychmiastowym u każdej chwili,usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są droga elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych poprzez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklpeu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@vividstore.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystapienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywaćwszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jaj rozstrzygnięciu na adres e-mail. składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako klient albo jako gość.
 2. Zarejstrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może zalożyć konto z poziomu zakładki "Panel klienta" lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podją nastepujące kroki:
 • ​wybrać produkt lub produkty będące przedmiotemzamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka",
 • z widoku koszyka należy kliknąć przycisk "Przejdź do kasy",
 • wybrać formę płatności za zamówienie,
 • nastepnie należy, zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję"Kupuję bez rejestracji" - nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przed rozpoczęciem składania zamówienia,
 • kolejno należy podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury - jeśli Kupujący dodał określone dane do swojego konta, może je wybrać bez konieczności ponownego uzupełniania ich albo podać inne dane,
 • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 • kliknąć w przycisk "Zamawiam i płacę".
 1. Jeśli Kupujący wybrał metode płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk "Zamawiam i płace" Kupujący zostanie przeniesiony na stronę ytransakcyjną serwisu przelewy24.pl celem dokonania płatnościza zamówienie. Po dokonaniu zapłaty Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zlożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.​
 2. Jeśli Kupujący wybrał inną metodę płatności za zamówienie niż za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, to od razu po kliknięciu przycisku "Zamawiam i płacę" zostanie przeniesony na stronę z potwiedzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujacy ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w chwili gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego.
 4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany doweryfikacji ich prawdziwości i poprawności, chodź posiada takie uprawnienia zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5

Formy dostawy i metody platności

 1. Koszt dostawy ponosi kupujący chyba, że aktualne opcje i koszty dostawy stanowią inaczej.
 2. Kupującyma dowyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
 • ​przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.

 

§ 6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą w §4 Regulaminu na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki na adres podany przez Kupującego. Zamówienie uważa sięza zrealizowane z chwilą gotowości zamówienia do wysyłki.
 4. Czas realizacji zamówienia kożdorazowowskazany jest w opisie produktu.
 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czas realizacji zamówienia zostanie wybrany najdłuższy z opisu produktów zamówionych.
 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili otrzymania płatności za zamówienie.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupujacego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie przygotowania do wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 8. Wysyłka zamówienia realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z §4 ust. Regulaminu.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsumet, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość ma prawo odstapić od umowy bez podawania przyczyny w teminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do:
 • ​przedmiotu świadczenia rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowaniych potrzeb.
 1. Aby odstąpić od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji pisemnie. Pismo może zostać wysłane pocztą polską lub pocztą elektroniczną.
 2. Konsumnt może skorzystać z wzoru formularza odstapienia od umowy dostępnego pod adresem https://www.vividstore.pl/zwroty jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsumet wysłał informację dotyczącą wykonania zwrotu przed upływem terminu do odstapienia.
 4. Konsumet ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub osobie upowaznieniej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od daty w którym ostapił od umowy.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymaną kwotę zamówienia (wyłączając koszty wysyłki). Jednakże kwota zamówienia musi zostać wysłana nie poźniej niż 14 dni od kiedy Sprzedawca został poinformowany o zwrocie towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany na numer rachunku Konsumenta podany w formularzu zwrotu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzilność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdznia charakteru, cech i funkcjonalności produktu.

 

§ 8

Konsumenta Odpowiedziałność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupujacego jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę Kupujący może:
 • ​zażądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Jeśli Kupującystwierdzi wadę prosuktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.​
 2. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://www.vividstore.pl/reklamacje, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedacą pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od momentu doręczenia mu reklamacji. Doręczenia pisma można dokonać poprzez wysłąnie go pocztą polską lubpocztą elektroniczną.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy, regulują przepisy Kodeksu cywilnego srt. 556-576.

 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.vividstore.pl/polityka-cookies

 

 § 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgode na poddanie ewentualnych spoorów wynikających w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystać z pozasądowychsposobów rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
 • ​zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskem o zorpatrzeniu sporu wynikającego z zawartej umowy sprzedaży.
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora  Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakonczenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, KOnsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również sporzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do rostrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Sprzedawcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania odert, promocji oraz do zmian cen produktów w Sklepie bez uszzcerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2017r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.